SQUIRT

על SQUIRT

מפעל מדרום אפריקה אשר עיקר התמחותו ביצור חומר סיכוך אקולוגי לשרשרת מבוסס 100%שעווה

שמן שזכה לשבחים בכל המגזינים אשר בחנו אותו כמוכן רוכבים אשר התנסו ממליצים,